مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 127کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه127کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
127 57.3444 زيست  فن  اوري  پزشكي   اراك زيست شناسي سلولي مولكولي _ زيست فناوري / بيوتكنولوژي
درصد درس دوم درصد درس اول
87.6282 ميكروبشناسي 25.5 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
35.7918 زيست  سلولي  - مولكولي 54.2844 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
19.3392 زبان  عمومي 44.0334 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.