مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 17کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه 17کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
17 75.99 زيست  فن  اوري  پزشكي   ايران زيست شناسي سلولي مولكولي _ زيست فناوري / بيوتكنولوژي
درصد درس دوم درصد درس اول
84.762 زيست  سلولي  - مولكولي 73.3074 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
5.3754 شيمي  الي  و عمومي 6.579 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
60.6696 زبان  عمومي 74.1846 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.