مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 2کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه 2کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
2 90.6882 زيست  فن  اوري  پزشكي   تهران زيست شناسي _ ژنتيك
درصد درس دوم درصد درس اول
93.381 ميكروبشناسي 0 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
71.8488 زيست  سلولي  - مولكولي 97.2162 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
91.4532 زبان  عمومي   ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه معین استفاده نموده است.