مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 26کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه 26کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
26 70.0944 زيست  فن  اوري  پزشكي   ايران زيست شناسي سلولي مولكولي _ علوم سلولي و ملكولي
درصد درس دوم درصد درس اول
76.143 زيست  سلولي  - مولكولي 52.5912 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
1.7952 شيمي  الي  و عمومي 23.0316 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
84.4152 زبان  عمومي 34.7718 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.