مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 59کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه 59کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
59 51.4284 زيست  فن  اوري  پزشكي   گلستان  باپرداخت  شهريه مهندسي بهداشت حرفه اي 
درصد درس دوم درصد درس اول
61.7712 زيست  سلولي  - مولكولي 17.5338 بيوشيمي  عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
0 شيمي  الي  و عمومي 0 ژنتيك
درصد درس ششم درصد درس پنجم
60.6696 زبان  عمومي 25.5 ميكروبشناسي
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.