مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 68کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه 68کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
68 50.9388 زيست  فن  اوري  پزشكي   زنجان  باپرداخت  شهريه زيست شناسي سلولي مولكولي _ ميكروبيولوژي
درصد درس دوم درصد درس اول
74.6946 ميكروبشناسي 0 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
51.0102 زيست  سلولي  - مولكولي 27.8154 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
14.9532 زبان  عمومي 9.8736 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.