مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 97کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه97کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
97 54.6108 زيست  فن  اوري  پزشكي   لرستان زيست شناسي سلولي مولكولي _ زيست فناوري / بيوتكنولوژي
درصد درس دوم درصد درس اول
67.524 ميكروبشناسي 0 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
60.5676 زيست  سلولي  - مولكولي 11.5158 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
33.4152 زبان  عمومي 39.4128 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از آزمونهای آزمایشی و بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.