مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 99کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی95-96

 

کارنامه رتبه99کارشناسی ارشد زیست فن آوری پزشکی95-96

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
99 58.2114 زيست  فن  اوري  پزشكي   زنجان زيست شناسي  _ علوم جانوري
درصد درس دوم درصد درس اول
70.3902 ميكروبشناسي 0 شيمي  الي  و عمومي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
55.7838 زيست  سلولي  - مولكولي 77.3262 بيوشيمي  عمومي
درصد درس ششم درصد درس پنجم
64.1886 زبان  عمومي 0 ژنتيك
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول      
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.