کارنامه رتبه 13کارشناسی ارشد فیزیولوژی96-97

 

کارنامه رتبه 13 کارشناسی ارشد فیزیولوژی 96-97

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
13 27.4992 فيزيولوژي   تربيت  مدرس زيست شناسي  _ علوم جانوري
درصد درس دوم درصد درس اول
80.1414 بيوشيمي 54.8556 فيزيولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
96.0534 زبان  عمومي 12.6174 زيست شناسي  جانوري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 0
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول
دانشجوی فوق از کلاسهای موسسه و آزمونهای آزمایشی موسسه معین استفاده نموده است.