مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
کارنامه رتبه 80کارشناسی ارشد فیزیولوژی96-97

 

کارنامه رتبه 80 کارشناسی ارشد فیزیولوژی 96-97

رتبه کل نمره کل رشته قبولی / دانشگاه رشته کارشناسی
80 32.7012 فيزيولوژي   دانشگاه  شاهد هوشبري
درصد درس دوم درصد درس اول
12.138 بيوشيمي 73.4196 فيزيولوژي
درصد درس چهارم درصد درس سوم
60.4044 زبان  عمومي 5.2632 زيست شناسي  جانوري
درصد درس ششم درصد درس پنجم
0 0
درصد درس هشتم درصد درس هفتم
0 0
درصد درس دهم درصد درس نهم
0
وضعیت  :  قبول
دانشجوی فوق از بسته های آموزشی موسسه معین استفاده نموده است.