مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:دوره با زآموزی مدیریت اداره بخش ها
 
 
مدیریت اداره بخشها
 
 
شرایط دوره
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
200000
30
دکتر زابلی

9605/09لغایت 96/05/11

اول
200000
30
دکتر زابلی

96/06/06لغایت 96/06/08

دوم
200000
30
دکتر زابلی

96/07/10لغایت 96/07/12

سوم
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health