انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:دوره با زآموزی مدیریت اداره بخش ها
 
 
مدیریت اداره بخشها
 
 
شرایط دوره
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
200000
30
دکتر زابلی

95/05/13لغایت 95/05/15

اول
200000
30
دکتر زابلی

95/06/21لغایت 95/06/23

دوم
200000
30
دکتر زابلی

95/07/17لغایت 95/07/19

سوم
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health