انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:دوره با زآموزی PCR
 
 
تکنیکهای مولکولی PCR مفدماتی در آزمایشگاه
 
 
شرایط دوره
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
300000
20
دکتر اسماعیلی

95/07/07لغایت 95/07/09

اول
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health