انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
.:دوره با زآموزی تلقیح مصنوعی
 
 
GIFT ,ZIFT,ICSI,IUIروشهای تلقیح مصنوعی
 
 
شرایط دوره
 
   
شهریه به تومان تعداد ساعت نام استاد تاریخ برگزاری دوره گروه
700000
30
دکتر خدامرادی

95/06/23 لغایت 95/06/21

اول
 
 
 
         
Test cable channels Graduate Department of Health