انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی آبیاری
رشته هایی که کارشناس آبیاری می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

بهداشت محیط

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health