انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی دفع آفات کشاورزی
رشته هایی که کارشناس دفع آفات کشاورزی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

حشره شناسی پزشکی-سم شناسی محیط

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health