انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی بیوتکنولوژی کشاورزی
رشته هایی که کارشناس بیوتکنولوژی کشاورزی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

بیوتکنولوژی پزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health