انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی دبیری شیمی
رشته هایی که کارشناس دبیری شیمی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

شیمی دارویی- ترکیبات دارویی دریایی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health