انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی دبیری زیست با گرایش زیست عمومی
رشته هایی که کارشناس دبیری زیست با گرایش زیست عمومی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

علوم تغذیه

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health