انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی اداره امور بیمارستان
رشته هایی که کارشناس اداره امور بیمارستان می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

مدیریت خدمات بهداشتی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health