انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی اقتصاد تغذیه
رشته هایی که کارشناس اقتصاد تغذیه می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

علوم تغذیه

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health