انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مدیریت امداد و نجات
رشته هایی که کارشناس مدیریت امداد و نجات می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

مدیریت توانبخشی-

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health