انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی گوشت و فراورده های گوشتی
رشته هایی که کارشناس گوشت و فراورده های گوشتی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

علوم و صنایع غذایی (گرایش کنترل کیفی)

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health