انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی گیاهان دارویی
رشته هایی که کارشناس گیاهان دارویی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

سم شناسی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health