انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی حشره شناسی
رشته هایی که کارشناس حشره شناسی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

حشره شناسی پزشکی ومبارزه با ناقلین- ویروس شناسی پزشکی- انگل شناسی- سم شناسی محیط- سم شناسی- آمار زیستی- آموزش پزشکی- اپیدمیولوژی- اقتصادبهداشت(با 2گرایش توسعه بهداشت ودرمان؛،سیاست گذاری و برنامه ریزی بهداشت و درمان)- انفورماتیک پزشکی- ارزیابی فناوری سلامت برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی -تاریخ علوم پزشکی- رفاه اجتماعی- فناوری اطلاعات سلامت- کتابداری واطلاع رسانی پزشکی- مدیریت خدمات بهداشتی ودرمانی- مهندسی پزشکی گرایش(زست مواد؛بیوالکتریک)- نانوتکنولوژی پزشکی- زیست فناوری پزشکی- ژورنالیسم پزشکی- تکنولوژی آموزشی در علوم پزشکی- بهداشت محیط

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health