انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی جانور شناسی
رشته هایی که کارشناس جانور شناسی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

فیزیولوژی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health