انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی خدمات اجتماعی
رشته هایی که کارشناس خدمات اجتماعی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

مددکاری اجتماعی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health