انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مدیریت آموزشی
رشته هایی که کارشناس مدیریت آموزشی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

آموزش پزشکی- برنامه ریزی یادگیری الکترونیکی در علوم پزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health