انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مدیریت صنعتی
رشته هایی که کارشناس مدیریت صنعتی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

ارگونومی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health