انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مدیریت تلفیق آفات
رشته هایی که کارشناس مدیریت تلفیق آفات می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

حشره شناسی پزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health