انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مهندسی برق
رشته هایی که کارشناس مهندسی برق می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

نانوتکنولوژی پزشکی-بهره برداری و نگهداری از تاسیسات شهری
ارزیابی فناوری سلامت، مهندسی پزشکی بیومواد وبیوالکتریک و رفاه اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health