انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی
رشته هایی که کارشناس مهندسی مدیریت اجرایی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

مهندسی پزشکی (بیوالکتریک )
ارزیابی فناوری سلامت، مهندسی پزشکی بیومواد وبیوالکتریک و رفاه اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health