انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مهندسی تکنولوژی ایمنی
رشته هایی که کارشناس مهندسی تکنولوژی ایمنی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

HSE
ارزیابی فناوری سلامت، مهندسی پزشکی بیومواد وبیوالکتریک و رفاه اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health