انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مهندسی منابع طبیعی
رشته هایی که کارشناس مهندسی منابع طبیعی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

ارزیابی فناوری سلامت-علوم بهداشتی در تغذیه-ترکیبات دارویی دریایی
ارزیابی فناوری سلامت، مهندسی پزشکی بیومواد وبیوالکتریک و رفاه اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health