انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مهندسی صنایع شیمیایی
رشته هایی که کارشناس مهندسی صنایع شیمیایی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

نانوتکنولوژی پزشکی
ارزیابی فناوری سلامت، مهندسی پزشکی بیومواد وبیوالکتریک و رفاه اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health