انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی
رشته هایی که کارشناس مهندسی تکنولوژی طراحی و نقشه کشی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

ارگونومی
ارزیابی فناوری سلامت، مهندسی پزشکی بیومواد وبیوالکتریک و رفاه اجتماعی، کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی

 

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health