انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی علوم اجتماعی
رشته هایی که کارشناس علوم اجتماعی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

آموزش بهداشت- اقتصاد بهداشت-رفاه اجتماعی-مدیریت خدمات درمانی- مددکاری اجتماعی-مدیریت توانبخشی-

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health