انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی علوم تجربی
رشته هایی که کارشناس علوم تجربی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

بیوتکنولوژی پزشکی-بهداشت محیط-زیست فناوری پزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health