انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی علوم دارویی
رشته هایی که کارشناس علوم دارویی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

سم شناسی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health