انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی علوم اقتصادی
رشته هایی که کارشناس علوم اقتصادی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

اقتصاد بهداشت-مدیریت خدمات بهداشتی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health