انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی علوم ارتباطات
رشته هایی که کارشناس علوم ارتباطات می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

ژورنالیسم پزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health