انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی علوم محیط زیست
رشته هایی که کارشناس علوم محیط زیست می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

سم شناسی محیط-بهداشت محیط

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health