انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی علوم زیستی
رشته هایی که کارشناس علوم زیستی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

حشره شناسی پزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health