انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی فیزیک مهندسی
رشته هایی که کارشناس فیزیک مهندسی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

فیزیک پزشکی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health