انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی شیمی مواد غذایی
رشته هایی که کارشناس شیمی مواد غذایی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

سم شناسی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health