انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی تربیت بدنی
رشته هایی که کارشناس تربیت بدنی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

علوم تشریحی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health