انتخاب رشته ارشد بر مبنای رشته کارشناسی زیست پزشکی
رشته هایی که کارشناس زیست پزشکی می تواند در مقطع کارشناسی ارشد آنها شرکت کند

خون شناسی

 

 

Test cable channels Graduate Department of Health