مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر اراک
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر اراک
رشته دولتی مازاد
تاریخ علوم پزشکی  3 1
آمارزیستی 3 1
آموزش بهداشت  5 2
ایمنی شناسی   0 3
پرستاری داخلی -جراحی  6 3
پرستاری کودکان  3 1
پرستاری مراقبت های ویژه  4 1
تاریخ علوم پزشکی 3 1
زیست فن آوری پزشکی  4 2
علوم تشریحی  3 1
فیزیولوژی  3 2
مشاوره در مامایی  5 3
میکروب شناسی 4 3

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health