مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر بابل
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر بابل
رشته دولتی مازاد
ایمنی شناسی   3 1
بیوشیمی بالینی  4 2
پرستاری سالمندی  6 2
پرستاری مراقبت های ویژه نوزادان  5 1
تاریخ علوم پزشکی  3 1
رادیوبیولوژی  وحفاظت پرتویی  4 0
ژنتیک انسانی  3 0
سلامت سالمندی  3 2
علوم تشریحی  3 1
مشاوره در مامایی  6 0
میکروب شناسی  4 2
سم شناسی 177 3 0

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health