مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر بیرجند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر بیرجند
رشته دولتی مازاد
آموزش بهداشت  3 1
ایمنی شناسی   3 1
پرستاری اورژانس  4 2
پرستاری داخلی -جراحی  4 2
پرستاری سلامت جامعه  4 2
روان پرستاری 2 0
علوم تشریحی  3 1
مهندسی بهداشت محیط  3 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health