مشاوره تخصصی آزمونهای کارشناسی ارشد ودکتری وزارت بهداشت ،کارنامه رتبه های برتر،تخمین رتبه
                                                                                                                                انسان وقتی به موفقیت می رسد که  رویــایی در سر داشته باشد                                                                                                                                                                                                  بسیاری از افراد نمی دانند چه می خواهند اما کاملا اطمینان دارند آنچه را میخواهند،ندارند
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر بوشهر
دانشگاهها و مراکز پذیرش دانشجوی کارشناسی ارشد رشته های پزشکی در شهر بوشهر
رشته دولتی مازاد
آموزش بهداشت  3 2
بیوشیمی بالینی  3 1
پرستاری داخلی -جراحی  2 1
پرستاری کودکان  2 1
خون شناسی آزمایشگاهی و بانک خون (هماتولوژِی) 2 1
روان پرستاری 2 1
کتابداری واطلاع رسانی پزشکی  4 2
مهندسی بهداشت محیط  3 1
میکروب شناسی  3 1

 

 
 

Test cable channels Graduate Department of Health